Projekt që ka për synim ngritjen e vetëbesimit dhe reziliencën e vajzave në Kosovë, duke i fuqizuar ato përmes aktiviteteve të ndryshme që të përballojnë presionin shoqëror dhe të bëhen pjesë e tregut të punës.

Fakt Interesant

Shkollimi ndihmon në vendimmarrje më të mirë

Shkollimi ndihmon vajzat të marrin vendime më të mira, qëndrim ky me të cilin 95.77% e vajzave pjesëmarrëse janë pajtuar.

Shikoni më shumë

Fakt Interesant

Vajzat pjesëmarrëse janë të interesuara të vazhdojnë shkollimin universitar

93.46% e pjesëmarrësve planifikojnë të vazhdojnë edukimin e lartë.

Shikoni më shumë

Faktet e pjesëmarrjes

Pjesëmarrësit

275

Vajza

Grupmosha

14-20 vjeç

Komunat

Fushë Kosovë

Drenas

Lipjan

Suharekë

Etniciteti