T’i fuqizojmë vajzat

T’i Fuqizojmë Vajzat është program trajnues i cili implementohet nga organizata TOKA në partneritet me kompaninë Sogody dhe përkrahet nga Fondacioni Kosovar i Mileniumit. Ky projekt organizohet për vajza të klasave të 10ta dhe 11ta nga zonat rurale, që ka për qëllim rritjen e vetëbesimit si dhe mbylljen e hendekut që i parandalon ato të përfitojnë nga mundësitë në tregun e punës por përgjithësisht edhe në shoqëri.

Gjatë projektit, vajzat nga zonat rurale trajnohen mbi katër tema shumë të nevojshme për zhvillimin e tyre personal dhe profesional:
– Rritjen e vetëbesimit dhe zhvillimin personal
– Të menduarit kritik, zgjidhjen e problemeve dhe menaxhimin e presionit nga shoqëria
– Orientimi në karrierë dhe zbulimi i talenteve
– Komunikim në biznes

Programi

Moduli 1: Rritja e vetëbesimit dhe zhvillimi personal
Gjatë trajnimit vajzat do të mësojnë për veten dhe pjesëmarrëset e tjera përmes aktiviteteve të zhvillimit personal si dhe do të fitojnë besim përmes aktiviteteve udhëheqëse. TOKA do të zhvillojë gjithashtu një program gjithëpërfshirës 5-mujor të ngritjes së vetëbesimit.
Moduli 2: Mendimi kritik, zgjidhja e problemeve dhe menaxhimi i presionit social
Vajzat do të zhvillojnë aftësi për zgjidhjen e problemeve përmes aktiviteteve të të menduarit krijues dhe kritik. Në këtë modul, ato do të inkurajohen veçanërisht të reflektojnë se si normat tradicionale sociale në rrethin e tyre të afërt, shoqëri dhe më e gjerë, po ndikojnë në nivelin e tyre të ambicies dhe suksesit. Ato do të aftësohen se si të vetë-menaxhohen më mirë, duke rritur kështu aftësinë e tyre për të reaguar ndaj presioneve të tilla.
Moduli 3: Kërkimi i talenteve dhe orientimi i karrierës
Përmes një përzierje të testeve të personalitetit, aktiviteteve të tjera të vetë-zbulimit dhe folësve mysafirë, vajzat do të eksplorojnë dhe praktikojnë talentin e tyre. Në fund, ato do të kenë një ide më të qartë se cilat janë pikat e forta dhe pasuritë e tyre, dhe cilat rrugë të karrierës janë më të përshtatshme për to.
Moduli 4: Komunikimi në biznes
Me anë të këtij moduli vajzat do të mësojnë se si të shkruajnë një CV, letër motivuese, si të sillen në një intervistë pune, si të prezantojnë etj. Në fund, ato do të mbështeten përmes një procesi të aplikimit për punë.
Moduli 5: Gjetja e praktikës për kandidatët e zgjedhur
Vajzat që kanë treguar motivim, përparim dhe arritje më të madhe gjatë programit, do të kryejnë punë praktike në organizata nga të gjithë sektorët, që janë siguruar nga TOKA dhe partnerët e saj.